Warunki publikacji

Nadesłane artykuły po spełnieniu określonych warunków opublikowane zostaną w czasopismach:

Studia i Materialy „Miscellanea Oeconomicae” ISSN 2081-2345

(http://www.miscellanea.ujk.edu.pl/) zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSzW
z dnia 9 grudnia 2016 r. 9 pkt.

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe ISSN 1509-5878
(http://www.autobusy-test.com.pl/) zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSzW
z dnia 9 grudnia 2016 r.  7 pkt.

TTS Technika Transportu Szynowego ISSN 1509-5878
(http://www.tts.infotransport.pl/) zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSzW
z dnia 9 grudnia 2016 r.  5 pkt.

Logistyka – Nauka ISSN 1231-5478
(http://czasopismologistyka.pl) zgodnie z wykazem czasopism naukowych MNiSzW
z dnia 9 grudnia 2016 r.  0 pkt.

Warunkiem publikacji jest:

– przesłanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną  ze wskazaniem przez autora czasopisma do  którego aplikuje referat Formularz rejestracyjny

– przesłanie pełnych tekstów referatów (w formie elektronicznej – zgodnie z formatkami czasopism– ok. 8 stron) do 1 czerwca 2017 roku na adres  logistykawratownictwie@gmail.com

– przesłanie oryginałów oświadczeń o współautorstwie, przeniesienie praw autorskich (dla każdego z autorów osobno) (Logistyka), umowa wydawnicza (Studia i Materiały) do  20 czerwca 2017 roku na wskazany poniżej adres:

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu i Elektrotechniki
mgr Renata Krajewska pokój 235
Malczewskiego 29
26-600 Radom

– wniesienie opłaty za publikację do dnia 20 czerwca 2017 roku

Opłaty za publikację:

– uczestnicy konferencji  – pierwszy artykuł w ramach konferencji, każdy następny 400 PLN

– koszt publikacji referatu (bez udziału) wynosi 500 PLN

Referaty w zależności od tematyki i oceny naukowej przez recenzentów będą zakwalifikowane do publikacji w czasopiśmie według sugestii autora(ów), recenzentów i decyzji redakcji czasopisma w terminie 4 tygodni po nadesłaniu pełnej wersji referatu.
W przypadku nie spełnienia wymogów  autor(rzy) mogą otrzymać sugestię o zmianie czasopisma,
w którym ukaże się publikacja. Pragniemy zwrócić uwagę, że artykuły publikowane w języku angielskim są znacznie częściej przeglądane i cytowane.

Egzemplarz  Czasopisma  z opublikowanymi artykułami zostanie wysłany do pierwszych autorów publikacji na adres podany (Formularz rejestracyjny). Również jeden egzemplarz czasopisma zostanie wysłany w przypadku publikacji więcej niż jednego artykułu, którego pierwszym autorem jest ta sama osoba.
Istnieje możliwość zamówienia dodatkowych egzemplarzy Czasopisma – koszt jednego egzemplarza 30 PLN.

Pliki do pobrania

Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Studia
i Materiały 
Formatka Studia i Materiały- (pobierz)
Umowa Wydawnicza- (pobierz)

Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Autobusy. Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu
Bezpieczeństwo i ekologia- (pobierz)
Efektywność transportu- (pobierz)
Eksploatacja i testy- (pobierz)
Logistyka- (pobierz)
Organizacja i zarządzanie- (pobierz)

TTS Technika Transportu Szynowego
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem TTS. Prosimy o wybranie formatki odpowiadającej tematyce Państwa referatu
Badania- (pobierz)
Szkolenie- (pobierz)
Eksploatacja- (pobierz)
Technika- (pobierz)

Logistyka
Artykuły należy przesłać na adres logistykawratownictwie@gmail.com z dopiskiem Logistyka
Formatka Logistyka- (pobierz)
Przeniesienie_praw- (pobierz)
Oświadczenie- (pobierz)

Opłatę za publikację należy wpłacać na konto:
92124032591111001057825422
Bank PEKAO SA
Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Radomiu
26-607 Radom ul. Malczewskiego 22
NIP 796 295 80 69
Regon 145890375

W tytule przelewu prosimy umieścić następujące informacje: Logistyka w Ratownictwie 2017, imię
i nazwisko pierwszego autora –  publikacja 1, imię i nazwisko pierwszego autora – publikacja 2  Czasopismo (np. Autobusy)  itd.